Splošni pogoji

Clean Energy Euro Bond 2023

Izjava o omejitvi odgovornosti: To sporočilo je tržno sporočilo v smislu delegirane Uredbe (EU) 2017/565 in oglas v smislu Uredbe (EU) 2017/1129. To sporočilo ni niti (i) ponudba za nakup ali prodajo ali zbiranje ponudb za nakup obveznic Sun Invest Clean Energy Euro Bond 2023 (v nadaljevanju: “obveznice”) izdajatelja Sun Invest AG (v nadaljevanju: „izdajatelj”) niti (ii) finančna analiza, (iii) naložbeni nasvet ali priporočilo. Javna ponudba obveznic izdajatelja je namenjena izključno vlagateljem, ki imajo svoj sedež ali prebivališče v Lihtenštajnu, Avstriji, Bolgariji, Nemčiji, Hrvaški, Češki, Franciji, Italiji, Luksemburgu, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji ali Švici (v nadaljevanju: “države ponudbe”) na podlagi prospekta, ki ga je odobril Urad za finančni trg Lihtenštajna (v nadaljevanju: »FMA«) dne 16. marca 2023, in ki je bil priglašen pristojnim nadzornim organom v državah ponudbe (razen za Lihtenštajn in Švico). V Švici je bil prospekt odobren v skladu s tamkajšnjim Zakonom o finančnih storitvah (Finanzdienstleistungsgesetz – FIDLEG). Vlagateljem svetujemo, da odobritve prospekta s strani FMA ne obravnavajo kot potrditev ponujenih obveznic. Prospekt je objavljen in brezplačno na voljo v obliki PDF dokumenta na spletni strani izdajatelja: https://suninvesttag.com/ceb-euro-bond-2023/ ali v pisni obliki na sedežu izdajatelja.

Potencialnim vlagateljem pa priporočamo, da pred odločitvijo o naložbi preberejo prospekt, da bi v celoti razumeli morebitna tveganja in koristi, povezane z odločitvijo o vlaganju v obveznice. Pred sprejetjem kakršne koli naložbene odločitve potencialnim vlagateljem nadalje svetujemo, da si poiščejo individualni nasvet, pri čemer upoštevajo svoje (i) nanje in izkušnje v zvezi z naložbami v finančne inštrumente, (ii) finančno stanje in (iii) naložbene cilje (vključno s toleranco tveganja). Naložbe v obveznice in v finančne instrumente na splošno vključujejo finančna tveganja in lahko povzročijo izgubo vseh vloženih sredstev. Pri tem pa pretekla uspešnost ne zagotavlja rezultatov v prihodnosti.

To sporočilo ni namenjeno fizičnim ali pravnim osebam ZDA (izraz je kot tak opredeljen v Uredbi S Zakona o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike iz leta 1933, v nadaljevanju: “Zakon o vrednostnih papirjih”) niti katerim koli osebam, ki imajo sedež ali stalno prebivališče zunaj držav ponudbe. Obveznice iz tega pravilnika niso bile in ne bodo registrirane po Zakonu o vrednostnih papirjih. Reproduciranje, v celoti ali delno, in distribucija, posredna ali neposredna, vsebine tega sporočila na kakršen koli način sta prepovedani brez predhodnega dovoljenja izdajatelja.

Registered Euro Bond 2022-2047

Izjava o omejitvi odgovornosti: To poročilo predstavlja tržno sporočilo v smislu Delegirane uredbe (EU) 2017/565 in oglas v smislu Uredbe (EU) 2017/1129. To poročilo ne predstavlja (i) ponudbe za nakup ali prodajo niti posredovanja ponudbe za nakup obveznic Sun Invest Registered Euro Bond 2022-2047 (»obveznice«) družbe Sun Invest AG (»izdajatelj«), niti (ii) finančne analize, naložbenega svetovanja ali priporočila. Javna ponudba Obveznic je dana izključno vlagateljem s sedežem ali prebivališčem v Lihtenštajnu, Avstriji, Bolgariji, Hrvaški, Češki, Franciji, Italiji, Luksemburgu, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji ali Švici (»države ponudnice«) na podlagi prospekta, ki je bil odobren s strani Uprave za finančni trg Lihtenštajn (»FMA«) dne 12. 8. 2022 (»prospekt«) in priglašen pri pristojnih nadzornih organih v državah ponudnicah (razen v Lihtenštajnu in Švici). V Švici je bil prospekt odobren v skladu z Zakonom o finančnih storitvah (Finanzdienstleistungsgesetz). Vlagateljem se svetuje, da odobritve prospekta s strani FMA ne razumejo kot potrditve ponujenih obveznic. Prospekt je objavljen in dostopen brezplačno bodisi na podlagi prenosa (PDF) na spletni strani izdajatelja, https://suninvestag.com/euro-bond-2022/, bodisi v papirnati obliki na sedežu izdajatelja.

Potencialnim vlagateljem se svetuje, da pred odločitvijo o naložbi preberejo prospekt, da bodo v celoti razumeli morebitna tveganja in koristi v zvezi z odločitvijo o naložbi v obveznice. Poleg tega se potencialnim vlagateljem svetuje, da pred odločitvijo o naložbi poiščejo individualni nasvet ter pri odločanju upoštevajo (i) svoje znanje in izkušnje v zvezi z naložbami v finančne instrumente, (ii) finančno stanje in (iii) naložbene cilje (vključno s stopnjo dovoljenega tveganja). Naložbe v obveznice in na splošno v finančne instrumente so vedno povezane s tveganji in lahko povzročijo popolno izgubo vloženih sredstev. Pretekla uspešnost nikakor ni pokazatelj prihodnje uspešnosti.

To sporočilo ni namenjeno osebam iz ZDA (v skladu z definicijo iz Uredbe S Zakona o vrednostnih papirjih ZDA iz leta 1933 »Zakon o vrednostnih papirjih«), ali katerikoli osebi, ki ima sedež ali prebivališče zunaj države ponudnice. Obveznice, na katere se nanaša to obvestilo, niso bile in ne bodo registrirane v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih. Vsakršno razmnoževanje, delno ali v celoti, ali distribucija, posredna ali neposredna, vsebine tega obvestila v kakršni koli obliki, je brez predhodnega dovoljenja izdajatelja prepovedana.

“Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v tekstu, vendar zanje ne odgovarjamo, se pa za morebitne napake vnaprej opravičujemo.

imate vprašanje?

Pošljite nam mail in odgovorili vam bomo v najkrajšem možem času.

SPLETNO MESTO UPORABLJA PIŠKOTKE ZA ZAGOTOVITEV NAJBOLJŠE IZKUŠNJE NA NAŠI SPLETNI STRANI.